Pipen
Teo
Piquito
Chicha
Usaka
Pipen : Voz y Guitarra
Teo: Guitarra
Chicha: Bateria
Piquito: Teclado
Usaka: Bajo